Göteborg är först i världen med att utvärdera nyttan med användning av digital väglagsinformation för planering, genomförande och uppföljning av vinterväghållningsverksamhet. Foto: Pixabay

Publicerad den: 2021.6.22

Göteborg först med digitala hjälpmedel i vinterväghållningen

Teknik: Göteborg blir första kommunen i världen att testa och utvärdera nyttan med användning av digital väglagsinformation för planering, genomförande och uppföljning av vinterväghållningsverksamhet. Detta i samarbete med bland annat forskare på Luleå tekniska universitet.

Låst innehåll

För en kostnadseffektiv och kvalitativ vinterväghållning krävs verktyg för väglagsprognostisering, åtgärdsplanering, genomförande och uppföljning.

– Dagens vinterväghållningsverksamhet på det kommunala vägnätet planeras, utförs och följs upp utifrån en subjektiv och begränsad information om väglag och de påverkande faktorerna. I takt med ökad digitalisering i samhället har tillgången till väglagsinformation blivit större, kostnadseffektivare och snabbare. Detta skapar förutsättningar för en effektivare och mer hållbar vinterväghållning tack vare bättre verktyg för planering, genomförande och uppföljning av vinterväghållning baserad på data från en kombination av fasta och mobila sensorer, som vägfriktionsdata från uppkopplade fordon, säger Håkan Johansson, planeringsledare på Trafikkontoret i Göteborgs stad.

ANNONS:

Trafikkontoret i Göteborg kommer i samarbete med ViaPM, NIRA Dynamics och Luleå tekniska universitet under två vintrar att testa och utvärdera nyttan med användning av digital väglagsinformation för planering, genomförande och uppföljning av vinterväghållningsverksamheten på det kommunala vägnätet i Göteborg.

– Eftersom vägfriktionsdata från uppkopplade fordon är väldigt nytt pågår ett kontinuerligt arbete med att kontrollera så att informationen stämmer med verkligheten. Fram till nu har alla de undersökningar vi gjort visat på bra korrelation mot rådande väglag, säger Johan Casselgren, biträdande professor i experimentell mekanik och ansvarig för validering av vägfriktionsdata vid Luleå tekniska universitet.

Målet med projektet är att utveckla prognosmodeller som levererar bättre väglagsprognoser. Väglagsprognoserna blir sedan input till beslutsstödsystem i syfte att kunna planera och utföra vinterväghållningsåtgärder på ett effektivt och hållbart sätt samt att utveckla ett objektivt, heltäckande och kostnadseffektivt verktyg för leveranskontroll och uppföljning av vinterväghållning. Verktyget ska ge väghållarna ett användarvänligt verktyg där de på ett åskådligt sätt kan se uppfyllnad av satta krav på vinterväghållning.

Projektet omfattar också identifiering av nödvändiga förutsättningar för att införa den nya tekniken.

– Implementeringen av digital vinterväglagsinformation skapar förutsättningar för ökad ekologisk hållbarhet. Genom en effektiv planerad och utförd vinterväghållning kan resursanvändning optimeras och vinterväghållningens negativa påverkan minska, till exempel genom minskade utsläpp från underhållsfordon, minskad användning av salt och andra halkbekämpningsmedel. Genom en effektivare vinterväghållning skapas förutsättningar för ökad användning av miljövänliga transporter genom att öka tillgängligheten på gång- och cykelbanor och kollektivtrafiken, säger Olivia Nilsson, planeringsledare på Trafikkontoret i Göteborgs stad.

Taggar: , , , ,

Ann-Louise Larsson

Publicerad den: 2021.6.22

Logga inKom ihåg mig

Skapa användareMaskinentreprenören