Riksrevisionens rapportförfattare Magnus Landegren ser brister hos Trafikverket som leder till stora och onödiga kostnader för infrastruktur. Foto: Micael Appelgren

Publicerad den: 2021.6.29

Trafikverket får omfattande kritik av Riksrevisionen

Infrastruktur: Trafikverket får mycket hård kritik av Riksrevisionen för att verket systematiskt underskattar kostnaderna för ny infrastruktur. Även regeringen får en känga. Trots att kostnadsökningarna är mycket stora omprövar regeringen sällan sina investeringsbeslut, och varken regeringen eller Trafikverket informerar om hur mycket kostnaderna förändras.

Låst innehåll

Staten satsar årligen över 30 miljarder kronor på olika infrastrukturprojekt. I flera stora infrastrukturprojekt har kostnaderna blivit betydligt högre än vad planeringen visat från början. Riksrevisionen har därför granskat Trafikverkets kostnadskalkyler. Och det är ingen rolig läsning.

Granskningen visar att Trafikverket systematiskt underskattar kostnaderna för föreslagna investeringsobjekt. För de 142 investeringsobjekten i den senaste revideringen av nationell plan var den genomsnittliga kostnadsökningen 39 procent på bara fyra år, totalt 58 miljarder kronor.

ANNONS:

– Det är framför allt under planeringsfasen som systematiska kostnadsökningar uppstår. Under projektets byggfas finner vi inga systematiska kostnadsavvikelser, säger Magnus Landergren, projektledare för granskningen.

Riksrevisionen konstaterar också att regeringen sällan omprövar fattade investeringsbeslut när kostnaden visar sig bli högre. Detta trots att planeringssystemet innehåller ytterligare två kontrollstationer just för att möjliggöra omprövningar när ny information tillkommer.

– Regeringen prioriterar därmed utifrån tidiga kostnadsunderlag som innehåller stor osäkerhet och underskattade kostnader. Om regeringen oftare omprövade sina investeringsbeslut när den får ny information skulle statens satsningar på infrastruktur sannolikt bli mer samhällsekonomiskt effektiva, säger riksrevisor Helena Lindberg.

Granskningen visar vidare att Trafikverkets arbete med kostnadskalkyler har ett antal brister. Trafikverket genomför till exempel inte någon löpande utvärdering av vad som orsakar de identifierade kostnadsökningarna, vilket gör det mycket svårt att motverka liknande händelser i framtiden.

Varken regeringen eller Trafikverket kommunicerar de kostnadsökningar som uppstår under projektens gång, vare sig för enskilda projekt eller sammantaget för hela den nationella infrastrukturplanen.

– Infrastrukturplanering är en komplex uppgift som omfattar mycket stora summor pengar. Förtroendet för statens insatser på området skulle tjäna på ökad transparens gentemot såväl riksdag som allmänhet, säger riksrevisor Helena Lindberg.

Riksrevisionen gör inga bedömningar gällande bemanning på Trafikverket, men det går att läsa mellan raderna i rapporten att det man gissar att kostnadsökningarna hänger ihop med både bristande underlag, fakta och hur Trafikverket har organiserat resurserna.

Riksrevisionen rekommenderar däremot regeringen att på nytt ta ställning till ett infrastrukturprojekt i nationell plan när betydande kostnadsökningar sker. I en sådan omprövning bör frågan om projektet ska avbrytas prövas.

Rekommendationer till Trafikverket ser ut såhär:

Trafikverket bör bedriva ett mer systematiskt arbete för att kartlägga orsakerna till kostnadsökningar och hur dessa kan förebyggas. Trafikverket bör i samband med förslag till nationell plan, sammanställa och publicera vilka förändringar som skett av kostnadsbedömningar, nyttor och innehåll för projekten sedan föregående plan. Samt även informera regeringen vid betydande kostnadsökningar i ett projekt i nationell plan.

Taggar: , ,

Micael Appelgren

Publicerad den: 2021.6.29

Logga inKom ihåg mig

Skapa användareMaskinentreprenören